SELECT UNIQUE - Select loại bỏ trùng

2022-11-02 13:52:09

Cấu trúc SELECT UNIQUE là một câu lệnh SQL chỉ dành cho Oracle. Nó tương đương với SELECT DISTINCT.

Syntax

The syntax for SELECT UNIQUE is as follows:

SELECT UNIQUE "column_name"
FROM "table_name";

Ví dụ

Chúng tôi sử dụng bảng sau cho ví dụ của chúng tôi.

Table Store_Information

 Store_Name  Sales  Txn_Date 
 Los Angeles  1500  Jan-05-1999 
 San Diego  250  Jan-07-1999 
 Los Angeles  300  Jan-08-1999 
 Boston  700  Jan-08-1999 

Để chọn tất cả các cửa hàng riêng biệt trong Table Store_Information trong Oracle, chúng tôi nhập,

SELECT UNIQUE Sales FROM Store_Information;

Kết quả:

Sales
1500
250
300
700

Bài tập

Đối với các bài tập này, giả sử chúng ta có một bảng được gọi là Region_Sales với dữ liệu sau:

Table Region_Sales

 Region  Year  Orders  Total_Sales 
 West  2013  1560  325000 
 West  2014  1820  380000 
 North  2013  790  148000 
 North  2014  995  185000 
 East  2013  1760  375000 
 East  2014  2220  450000 
 South  2013  1790  388000 
 South  2014  1695  360000 

1. (Đúng hay Sai) Hai câu lệnh sau tương đương nhau trong MySQL:
SELECT UNIQUE Region FROM Region_Sales;
SELECT DISTINCT Region FROM Region_Sales;

2. Câu lệnh nào sau đây hợp lệ trong Oracle?
a) SELECT DISTINCT Year FROM Region_Sales;
b) SELECT UNIQUE * FROM Region_Sales;
c) SELECT * FROM Region_Sales;
d) SELECT UNIQUE Year FROM Region_Sales;

3. Đầu ra cho câu lệnh sau là gì?
SELECT UNIQUE Region FROM Region_Sales WHERE Orders < 1000;Xem thêm:


Chia sẻ: