SQL AS - Gán bí danh cho bảng

2022-11-02 13:52:08

Từ khóa AS được sử dụng để gán bí danh cho cột hoặc bảng. Nó được chèn vào giữa tên cột và bí danh cột hoặc giữa tên bảng và bí danh bảng.

Syntax

Cú pháp sử dụng AS như sau:

SELECT "table_alias"."column_name1" AS "column_alias"
FROM "table_name" AS "table_alias";

Ví dụ

Hãy xem ví dụ tương tự như chúng ta đã sử dụng trong phần Bí danh SQL . Giả sử chúng ta có bảng sau, Store_Information ,

Table Store_Information

 Store_Name  Sales  Txn_Date 
 Los Angeles  1500  Jan-05-1999 
 San Diego  250  Jan-07-1999 
 Los Angeles  300  Jan-08-1999 
 Boston  700  Jan-08-1999 

Để tìm tổng doanh số bán hàng theo cửa hàng bằng cách sử dụng AS như một phần của bí danh bảng và cột, chúng tôi nhập:

SELECT A1.Store_Name Store, SUM(A1.Sales) AS "Total Sales"
FROM Store_Information AS A1
GROUP BY A1.Store_Name;

Kết quả:

Store   Total Sales
Los Angeles   1800
San Diego   250
Boston   700

Có sự khác biệt giữa việc sử dụng bí danh không có AS và với AS trong SQL không? Câu trả lời là không, không có sự khác biệt về chức năng, vì cả hai phiên bản sẽ thực hiện chính xác những điều giống nhau. Việc sử dụng AS chỉ đơn giản là một cách đề cập rõ ràng hơn về bí danh.Xem thêm:


Chia sẻ: