UPDATE - cú pháp cập nhật dữ liệu

2022-11-02 13:52:19

Câu lệnh UPDATE được sử dụng để sửa đổi dữ liệu trong bảng cơ sở dữ liệu.

Cú pháp

CẬP NHẬT có thể được sử dụng để sửa đổi một cột tại một thời điểm hoặc nhiều cột cùng một lúc. Cú pháp để cập nhật một cột như sau:

UPDATE "table_name"
SET "column_1" = [new value]
WHERE "condition";

Cú pháp để cập nhật nhiều cột như sau:

UPDATE "table_name"
SET column_1 = [value1], column_2 = [value2], ...
WHERE "condition";

Các ví dụ

We use the following table for our examples.

Table Store_Information

 Store_Name  Sales  Txn_Date 
 Los Angeles  1500  Jan-05-1999 
 San Diego  250  Jan-07-1999 
 Los Angeles  300  Jan-08-1999 
 Boston  700  Jan-08-1999 

Ví dụ 1: Cập nhật một cột duy nhất

Chúng tôi nhận thấy rằng doanh số bán hàng cho Los Angeles vào ngày 8 tháng 1 năm 1999 thực sự là $ 500 thay vì $ 300 và mục nhập cụ thể đó cần được cập nhật. Để làm như vậy, chúng tôi sử dụng truy vấn SQL sau:

UPDATE Store_Information
SET Sales = 500
WHERE Store_Name = 'Los Angeles'
AND Txn_Date = 'Jan-08-1999';

Bảng kết quả sẽ trông như thế nào

Table Store_Information

 Store_Name  Sales  Txn_Date 
 Los Angeles  1500  Jan-05-1999 
 San Diego  250  Jan-07-1999 
 Los Angeles  500  Jan-08-1999 
 Boston  700  Jan-08-1999 

Trong trường hợp này, chỉ có một hàng thỏa mãn điều kiện trong mệnh đề WHERE . Nếu có nhiều hàng thỏa mãn điều kiện, tất cả chúng sẽ được sửa đổi. Nếu không có mệnh đề WHERE nào được chỉ định, tất cả các hàng sẽ được sửa đổi.

Example 2: Update multiple columns

Chúng tôi nhận thấy rằng mục nhập 'San Diego' có thông tin Bán hàng và TXN_Date không chính xác. Để khắc phục, chúng tôi chạy câu lệnh SQL sau:

UPDATE Store_Information
SET Sales = 600, Txn_Date = 'Jan-15-1999'
WHERE Store_Name = 'San Diego';

Bảng bây giờ trở thành,

Table Store_Information

 Store_Name  Sales  Txn_Date 
 Los Angeles  1500  Jan-05-1999 
 San Diego  600  Jan-15-1999 
 Los Angeles  500  Jan-08-1999 
 Boston  700  Jan-08-1999 

QUAN TRỌNG : Khi sử dụng câu lệnh UPDATE , hãy đặc biệt chú ý để đảm bảo rằng một số loại tiêu chí lọc được chỉ định. Nếu không, giá trị của tất cả các hàng có thể được thay đổi.

Bài tập

1. Using the same Store_Information table right above, what data is in the table after the following SQL statement is executed?
UPDATE Store_Information
SET Doanh số = 800
WHERE Store_Name = 'Boston';

2. Tiếp tục sử dụng cùng một bảng. Nội dung của bảng là gì sau khi câu lệnh SQL sau được thực thi?
UPDATE Store_Information
SET Doanh số = 2000
WHERE Store_Name = 'Los Angeles' AND Txn_Date = 'Jan-10-1999';

3. Một lần nữa sử dụng cùng một bảng. Nội dung của bảng là gì sau khi câu lệnh SQL sau được thực thi?
UPDATE Store_Information
ĐẶT Doanh số = 1000;Xem thêm:


Chia sẻ: