Các lệnh quan trọng của MySQL và Ubuntu Console

2022-03-18 14:04:18

Trong bài đăng này, tôi chia sẻ một số lệnh quan trọng cho MySQL và Ubuntu.

Đầu tiên chúng ta hãy xem Lệnh MySQL:


Bạn có thể thực hiện tất cả các lệnh này trong thư mục gốc của MySQL.

Kiểm tra MySQL đang chạy hay không:

Kiểm tra phiên bản hiện tại của MySQL:

Kiểm tra trạng thái hiện tại của MySQL:

Kiểm tra các biến máy chủ MySQL:

Kiểm tra trạng thái của các giá trị của biến MySQL Server:

Kiểm tra việc chạy tất cả các Quy trình máy chủ MySQL:

Tắt MySQL một cách an toàn:

Hãy xem các lệnh Ubuntu:


Kiểm tra MySQL đang chạy hay không:

Khởi động dịch vụ MySQL:

Khởi động lại dịch vụ MySQL:

Dừng dịch vụ MySQL:

Kiểm tra trạng thái của dịch vụ MySQL:

Kiểm tra tệp cấu hình MySQL:

Để thay đổi mật khẩu gốc của MySQL:

Bạn cũng có thể truy cập bài viết này để đặt lại Mật khẩu gốc MySQL:

Cách đặt lại Mật khẩu gốc MySQL trong Ubuntu

Xem thêm:


Chia sẻ: