Xác định kích thước trống và chiếm dụng của Bảng và Cơ sở dữ liệu vào MySQL

2022-03-20 14:48:59

Trong bài đăng này, tôi đang chia sẻ hai tập lệnh khác nhau để tìm kích thước trống và bị chiếm dụng của Bảng và Cơ sở dữ liệu trong MySQL.

Tập lệnh này rất hữu ích cho DBA để kiểm tra kích thước của bảng và cơ sở dữ liệu.

Nếu bạn tìm thấy dung lượng trống hơn, DBA phải khôi phục dung lượng trống.

Hãy đọc những điều thú vị về MVCC:

Dưới đây là các tập lệnh:

Xem thêm:


Chia sẻ: