PostgreSQL: Làm việc với Mã nhận dạng duy nhất phổ biến - Loại dữ liệu UUID

2022-03-20 10:44:19

PostgreSQL cung cấp kiểu dữ liệu -UUID Mã nhận dạng duy nhất phổ biến và các chức năng liên quan.

Trong bài viết trước, tôi đã chia sẻ sự thật về Mã định danh duy nhất phổ biến - UUID.
Bạn có thể tham khảo bài viết này tại đây.

PostgreSQL cung cấp hai phần mở rộng.

1. uuid-ossp
2. pgcrypto.

Bạn có thể cài đặt tiện ích mở rộng bên trên bằng cách sử dụng tập lệnh bên dưới.

Tôi đang sử dụng tiện ích mở rộng pgcrypto để tạo UUID.

Dưới đây là một minh chứng nhỏ:

Tạo UUID bằng gen_random_uuid ():

Tạo bảng mẫu với kiểu Dữ liệu UUID:

Chèn dữ liệu mẫu:

Kết quả:

Xem thêm:


Chia sẻ: