Tập lệnh để tìm các phiên đang chặn các phiên khác trong PostgreSQL

2022-03-17 20:52:13

Trong bài đăng này, tôi đang chia sẻ một tập lệnh để tìm các phiên đang chặn các phiên khác trong PostgreSQL.

Thay vì tìm các phiên hoặc quy trình bị chặn, đôi khi tốt hơn nên tìm những phiên đó là gốc của việc chặn.

PostgreSQL DBA có thể sử dụng tập lệnh này để tìm nguyên nhân của các giao dịch bị chặn.

Xem thêm:


Chia sẻ: