Tập lệnh để tìm các phiên hoặc kết nối đang hoạt động trong PostgreSQL

2022-03-17 20:52:16

Trong bài đăng này, tôi đang chia sẻ một tập lệnh psql để tìm các phiên và kết nối đang chạy hoặc hoạt động của PostgreSQL.

Tập lệnh này rất hữu ích cho PostgreSQL DBA.
Tôi đang sử dụng cùng một tập lệnh này cho máy chủ PostgreSQL sản xuất của chúng tôi.

Dưới đây là một kịch bản:
Tôi đã lọc "kết nối không hoạt động"

Xem thêm:


Chia sẻ: