Cách tìm bất kỳ Văn bản, Cột, Nhận xét, Tên Đối tượng nào trong Đối tượng Máy chủ SQL

2022-07-05 20:05:27

Trong bài đăng này, tôi đang chia sẻ một tập lệnh để tìm bất kỳ văn bản, tên cột, nhận xét và tên đối tượng nào từ SQL Server.

Dưới đây là các tập lệnh khác nhau:

Xem thêm:


Chia sẻ: