Cách tìm tham chiếu khóa ngoại trong SQL Server

2022-07-05 20:05:12

Trong bài đăng này, tôi đang chia sẻ một tập lệnh để tìm tất cả các nguồn khóa ngoại và tham chiếu đích của SQL Server.

Bất cứ khi nào chúng ta cần kiểm tra tất cả các tham chiếu bảng, chúng ta có thể sử dụng tập lệnh này.

Dưới đây là một kịch bản:

Xem thêm:


Chia sẻ: