Mức sử dụng CPU SQL Server cho mỗi đối tượng khác nhau

2022-07-05 20:05:17

Trong bài đăng này, tôi đang chia sẻ một tập lệnh tìm cách sử dụng CPU cho tất cả các Đối tượng SQL Server khác nhau.

Sử dụng tập lệnh này, DBA có thể giám sát việc sử dụng CPU.

Dưới đây là một kịch bản:

Xem thêm:


Chia sẻ: