Sao chép các bản ghi duy nhất từ bảng này sang bảng khác trong SQL Server

2022-07-05 20:05:34

Trong bài đăng này, tôi đang chia sẻ một tập lệnh để sao chép một bản ghi duy nhất từ bảng này sang bảng khác.

Bạn có thể thực hiện hoạt động này bằng mệnh đề ROW_NUMBER () và PARTITION BY.

Mệnh đề phân vùng này đã xác định tập hợp các bản ghi trùng lặp và row_number chỉ định một ID cho tập hợp này.

Dưới đây là một minh chứng đầy đủ:

Đầu tiên hãy tạo bảng với một số bản ghi:

Kết quả của câu lệnh chọn ở trên là:

Bạn có thể thấy ABC và EFG là tên trùng lặp.

Tạo bảng thứ hai với sao chép dữ liệu duy nhất từ bảng đầu tiên:

Kết quả của bảng thứ hai trên là:

Bây giờ bạn có thể thấy tất cả các tên là duy nhất và chỉ được sao chép bảy bản ghi duy nhất.

Xem thêm:


Chia sẻ: