Tập lệnh để kích hoạt và vô hiệu hóa theo dõi mặc định trong SQL Server

2022-07-05 20:05:51

Trong bài đăng này, tôi đang chia sẻ một tập lệnh để bật và tắt theo dõi mặc định trong SQL Server.

SQL Server 2005 giới thiệu dấu vết mặc định này.
Sử dụng theo dõi mặc định, chúng tôi có thể nắm bắt các sự kiện khác nhau của SQL Server như lỗi, thay đổi đối tượng, v.v..

Bạn cũng có thể chạy tệp theo dõi này bằng SQL Server Profiler.

Vị trí mặc định của tệp theo dõi này là C:\ Program Files \ Microsoft SQL Server \ MSSQL.1 \ MSSQL \ LOG \.

Theo dõi mặc định được bật theo mặc định, nhưng theo yêu cầu, chúng tôi có thể tắt hoặc bật nó.

Dưới đây là một tập lệnh để vô hiệu hóa theo dõi mặc định :

Dưới đây là một tập lệnh để kích hoạt theo dõi mặc định :

Xem thêm:


Chia sẻ: