Tập lệnh để tìm truy vấn chạy chậm nhất trong SQL Server

2022-07-05 20:05:20

Trong bài đăng này, tôi đang chia sẻ một tập lệnh để tìm các truy vấn chạy chậm nhất trong SQL Server.

Dưới đây là một Truy vấn SQL:

Sử dụng truy vấn trên, bạn có thể tìm thấy 10 truy vấn chậm nhất hàng đầu với văn bản kế hoạch truy vấn.

Xem thêm:


Chia sẻ: