Tập lệnh SQL để tìm sự phụ thuộc đối tượng trong SQL Server

2022-07-05 20:05:25

Là một DBA hoặc Nhà phát triển cơ sở dữ liệu, chúng tôi cần tìm đối tượng phụ thuộc vào cơ sở dữ liệu hiện tại.

Tìm đối tượng Phụ thuộc rất hữu ích trước bất kỳ thay đổi nào trên đối tượng như ALTER, DROP.

Dưới đây là ba tập lệnh tham chiếu để tìm đối tượng phụ thuộc.

Xem thêm:


Chia sẻ: