Bảng tạm thời MySQL so với Bảng bộ nhớ.

2022-03-20 14:48:41

Tôi đã chia sẻ một bài viết trên Bảng HEAP. I discussed Memory Storage Engine of MySQL.

Sau khi thảo luận về chủ đề này, có một sự nhầm lẫn.

Sự khác biệt giữa Bảng tạm thời và Bảng bộ nhớ là gì?

Sự khác biệt chính là, Bảng tạm thời chỉ để chạy phiên hiện tại.
Sau khi phiên hoàn tất quá trình thực thi, Bảng tạm thời sẽ loại bỏ khỏi bộ nhớ.
Bạn không thể sử dụng Bảng tạm thời cho nhiều phiên.
Như chúng ta đã thảo luận trước đây, Bảng bộ nhớ đó có thể chứa dữ liệu cho tất cả các phiên đang chạy và kết nối.

Bảng tạm thời lưu trữ tất cả dữ liệu và định nghĩa bảng trong một tệp đĩa tạm thời.

Memory Table stores all data into Memory and stores table definition into .frm disk file.

Bảng Tạm thời cũng có thể lưu trữ tất cả dữ liệu vào bộ nhớ, nhưng để làm được điều đó, bạn phải tạo Bảng tạm thời bằng Memory Engine.

Xem thêm:


Chia sẻ: