Tìm sự phụ thuộc của bảng trong MySQL

2022-03-20 14:48:52

Trong bài đăng này, tôi đang chia sẻ các tập lệnh khác nhau để tìm sự phụ thuộc của bảng cho Khoá ngoại
Ràng buộc, Xem và Thủ tục Lưu trữ của MySQL.

Kiến trúc cơ sở dữ liệu hoặc Nhà phát triển cơ sở dữ liệu phải tìm sự phụ thuộc của bảng trước khi có bất kỳ thay đổi DDL nào trên các Bảng.

Dưới đây là ba tập lệnh khác nhau:

Xem thêm:


Chia sẻ: