NoSQL: Từ thông dụng mới nhất trong Khoa học Dữ liệu, NoSQL là gì? (1 ngày)

2022-06-02 08:40:51

Hôm nay là ngày đầu tiên của tôi với NoSQL và chia sẻ lưu ý nhỏ ở đây.

Tons of digital data around us, and people are talking about the only Relational Database Management System.

Trước đây, đó là một cuộc thảo luận đúng, nhưng ngày nay đây là một cuộc thảo luận sai..

Mọi người có thể có suy nghĩ sai lầm rằng chúng ta phải sử dụng tất cả các quy tắc của Tiến sĩ Edgar F. Codd để lưu trữ và thao tác dữ liệu.

Hàng tấn dữ liệu không có cấu trúc ở xung quanh chúng ta vì mạng xã hội và thương mại điện tử.(Dữ liệu như hình ảnh, video, bình luận).
Hệ thống RDBMS tốt cho dữ liệu có cấu trúc và hoạt động với thiết kế lược đồ cố định.

What is NoSQL?

In simple term,
NoSQL là một cách suy nghĩ mới, và chúng ta có thể nói NoSQL có nghĩa là lưu trữ và truy xuất dữ liệu theo cách khác và đơn giản là thiết kế để mở rộng theo chiều ngang khác với định dạng quan hệ bảng..

NoSQL còn được gọi là “không phải SQL”, “không quan hệ”, “không chỉ SQL”.

NoSQL không phải là sự thay thế của sản phẩm RDBMS, nhưng nó là một giải pháp thay thế tốt để thao tác với dữ liệu không có cấu trúc, không thể đoán trước và lộn xộn.

NoSQL hỗ trợ truy cập nhanh vào các đối tượng nhị phân lớn như Video, Hình ảnh, Tài liệu và thường được sử dụng cho hệ thống cơ sở dữ liệu lớn nơi sản phẩm RDBMS hoạt động không tốt để đạt được hiệu suất truy vấn tốt.

Cơ sở dữ liệu NoSQL có khả năng mở rộng cao vì nó không tuân theo bất kỳ quy tắc hoặc công thức nhất quán nào để lưu trữ và truy xuất dữ liệu. Even some of the NoSQL versions are violating the rule of ACID Properties.

In the market, there are different type of NoSQL databases available like Document based database, Graph-based database, Key-Value store database, Wide column based database.
Theo tình hình và yêu cầu, chúng tôi có thể chọn và sử dụng cơ sở dữ liệu NoSQL.

Một số NoSQL nổi tiếng là BigTable của Google, Facebook Cassandra, Dynamo của Amazon và SimpleDB và MongoDB.

Xem thêm:


Chia sẻ:

Bài viết liên quan