Mảng chuỗi làm tham số đầu vào trong PostgreSQL

2022-03-17 20:52:18

Trong bài đăng này, tôi đang chia sẻ phần trình diễn Cách chuyển mảng chuỗi làm tham số đầu vào trong hàm được lưu trữ của PostgreSQL.

Chúng tôi đã sử dụng một cách tiếp cận khác để chuyển nhiều giá trị dưới dạng một tham số đầu vào như được phân tách bằng dấu phẩy, Tham số XML, Loại bảng.
Bạn cũng có thể tìm thấy một loại nữa là một mảng của PostgreSQL.

Tôi đã tạo một hàm được lưu trữ cho cuộc trình diễn này.
Trong phần bên dưới, hàm được lưu trữ mà tôi đã khai báo một tham số đầu vào là một mảng chuỗi và sử dụng cho..vòng lặp Tôi đang tìm nạp bản ghi từ mảng này và lưu trữ vào một bảng tạm thời.

Bây giờ chúng ta hãy gọi hàm trên bằng cách truyền một mảng chuỗi.
Kết quả là:

Xem thêm:


Chia sẻ: