Nhập hoặc Xuất tệp CSV bằng Lệnh PostgreSQL COPY

2022-03-17 20:52:20

Trong bài đăng này, tôi đang chia sẻ phần trình bày về cách xuất hoặc nhập dữ liệu CSV bằng lệnh PostgreSQL COPY.

Các tệp CSV nổi tiếng nhất về các hoạt động di chuyển dữ liệu cần thiết. Nhà phát triển cơ sở dữ liệu không cần phải viết hoặc tạo bất kỳ liên kết cơ sở dữ liệu cụ thể nào giữa hai máy chủ.

Họ có thể dễ dàng nhập dữ liệu trong CSV và xuất CSV đó sang một máy chủ khác và tệp CSV cũng không có bất kỳ giới hạn độ dài dữ liệu nào giống như bất kỳ tệp XLS nào khác.

Người dùng có thể lưu trữ hàng triệu bản ghi vào tệp CSV.

Kỹ thuật này chỉ được ưu tiên cho các mục đích tạm thời và nếu nó tiếp tục quá trình, người dùng phải viết một số quy trình tự động như sao chép máy chủ cơ sở dữ liệu.

PostgreSQL cung cấp lệnh COPY để nhập hoặc xuất dữ liệu CSV vào bảng PostgreSQL.

Hãy để tôi chứng minh điều này:

Đầu tiên, tôi tạo một bảng và nhập dữ liệu từ tệp CSV. Tôi đã tạo một tệp CSV với dữ liệu mẫu. Đảm bảo rằng cột trong bảng và cột CSV của bạn sẽ giống nhau.

Bạn có thể tạo tệp CSV này bằng cách sử dụng lưu được phân tách bằng dấu phẩy dưới dạng tùy chọn của Microsoft excel.

Bây giờ SAO CHÉP dữ liệu từ tệp CSV vào bảng:

Sau khi thực hiện lệnh COPY, bạn có thể kiểm tra kết quả:

Thêm một số bản ghi khác trong Bảng và sau đó chúng tôi xuất dữ liệu thành tệp CSV:

Bây giờ, hãy xuất dữ liệu này bằng lệnh COPY:

Bây giờ, hãy kiểm tra tệp CSV của bạn. Bạn có thể tìm thấy dữ liệu mới được chèn vào:

Bạn cũng có thể xác định một cột cụ thể hoặc viết một câu lệnh chọn đầy đủ trong lệnh COPY:
Dưới đây là một kịch bản mẫu.

Đây là ví dụ chi tiết đầy đủ về lệnh Postgres COPY, vui lòng kiểm tra mẫu này và cho tôi biết để được hỗ trợ thêm.

Xem thêm:


Chia sẻ: