PostgreSQL 9.1 sẽ ngừng hoạt động, không còn hỗ trợ và phát hành bản cập nhật

2022-03-17 20:52:11

postgresql 9.1 no support

Chia sẻ một trong những bản cập nhật quan trọng cho tất cả các Chuyên gia PostgreSQL.
Gần đây, Tổ chức PostgreSQL thông báo rằng Không còn Hỗ trợ và Cập nhật cho PostgreSQL 9.1.
PostgreSQL 9.1 có End of Life vào tháng 11 năm 2016.

Nếu bạn hoặc tổ chức của bạn hiện đang sử dụng PostgreSQL 9.1, bạn nên nâng cấp Máy chủ cơ sở dữ liệu của mình từ PostgreSQL 9.1 đến PostgreSQL 9.5 hoặc PostgreSQL 9.6.

Ngày phát hành chính thức của PostgreSQL 9.6 là vào ngày 28 tháng 8 năm 2016, nhưng tiếc là nó đã bị hoãn lại và bây giờ phát hành ở đâu đó vào tháng 9 năm 2016.

You can use pg_upgrade to upgrade your PostgreSQL Database Server.

Xem thêm:


Chia sẻ: