Tìm hiểu Thủ tục và Bảng được Lưu trữ được sửa đổi gần đây nhất trong SQL Server

2022-07-05 20:05:15

Trong bài đăng này, tôi đang chia sẻ một tập lệnh để tìm Quy trình và Bảng được Lưu trữ đã sửa đổi trong hai ngày qua trong SQL Server.

Sử dụng tập lệnh này, DBA có thể dễ dàng theo dõi các thay đổi của đối tượng.

Dưới đây là một kịch bản:

Loại P: Thủ tục lưu trữ

Gõ U: Bảng người dùng

Ghi chú: Tôi chỉ lọc DATEDIFF trong hai ngày qua, theo yêu cầu của bạn, bạn có thể thay đổi giá trị này.

Xem thêm:


Chia sẻ: