row_number và phân vùng theo Mysql

2022-03-20 14:48:49

Row_number và phân vùng theo có sẵn trong MySQL không?

Câu trả lời là KHÔNG.

Microsoft SQL Server hỗ trợ row_number và phân vùng bằng cách tìm bản ghi duy nhất từ một tập hợp các bản ghi trùng lặp. Chúng tôi cũng có thể đặt thứ tự dữ liệu.

MySQL không cung cấp tính năng này trực tiếp. Chúng ta có thể đạt được điều này bằng cách sử dụng một biến nội tuyến cho các câu lệnh SELECT.

Dưới đây là một minh chứng đầy đủ:

Tôi đã chuẩn bị một vài tập lệnh cho dữ liệu mẫu và quy trình được lưu trữ để tìm các bản ghi duy nhất.

Dưới đây là một minh chứng đầy đủ:

Các kết quả:

Xem thêm:


Chia sẻ: