Tập lệnh để tìm và hủy tiến trình đang chạy trong MySQL

2022-03-20 14:49:02

Trong bài đăng này, tôi đang chia sẻ các cách khác nhau để hiển thị các quy trình và phiên hiện đang chạy trong MySQL.

Ngoài ra, tôi đang chia sẻ một lệnh để giết bất kỳ quá trình đang chạy hoặc ngủ nào.

Khi DBA đang giám sát cơ sở dữ liệu, nó yêu cầu tìm và diệt một số quy trình không mong muốn của MySQL Server.

Làm thế nào để tìm các tiến trình hoặc phiên đang chạy?

Dưới đây là ba cách khác nhau:

Làm thế nào để loại bỏ các tiến trình hoặc phiên đang chạy?

Xem thêm:


Chia sẻ: