Tập lệnh SQL để tìm Sự phụ thuộc đối tượng cơ sở dữ liệu chéo trong SQL Server

2022-07-05 20:05:22

Trong bài trước, tôi đã cung cấp ba tập lệnh khác nhau để tìm Sự phụ thuộc đối tượng trong cơ sở dữ liệu hiện tại.

Trong bài đăng này, tôi chia sẻ một tập lệnh SQL để tìm Sự phụ thuộc vào đối tượng cơ sở dữ liệu chéo trong SQL Server.

Xem thêm:


Chia sẻ: