Truy vấn tìm số và ID bị thiếu trong SQL Server

2022-07-05 20:05:30

Trong bài đăng này, tôi sẽ cung cấp cho bạn một bản demo đầy đủ để tìm một số cột nhận dạng bị thiếu trong SQL Server.

Trước đó vài ngày, tôi đang làm báo cáo sản xuất và thấy rằng một số bị thiếu. Trình tự và số còn thiếu này rất quan trọng.
Ngay lập tức một yêu cầu đến bàn của tôi là, vui lòng tìm danh sách tất cả các số còn thiếu để phục vụ mục đích điều tra.

Dưới đây là tập lệnh demo đầy đủ để tìm số bị thiếu trong SQL Server.

Đầu tiên Tạo một bảng mẫu với dữ liệu.

Dưới đây là kịch bản từng bước để tìm số còn thiếu này.

Kết quả của Bước 5:Trong kết quả trên, bạn có thể tìm thấy tổng số 20 số còn thiếu. Cột MissingID đại diện cho các số bị thiếu.

Xem thêm:


Chia sẻ: